ESTATCA

ESTATCA on juriidilisest isikust mittetulundusühing, kes juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest. ESTATCA tegeleb ametiühinguna, mille eesmärgiks on liikmete töö- ja kutsealaste, majanduslike ning sotsiaalsete õiguste ja huvide esindamine ning kaitsmine. ESTATCA-l on ametiühingute seadusest tulenev ametiühingu pädevus ja õigused.

Estatca asutasid Eesti lennujuhid ning see registreeriti 01.04.1993.a. ning see on ümberregistreeritud 08.10.2001 Mittetulundusühinguna.

Alates 20.04.1993.a. on ESTATCA Rahvusvahelise Lennujuhtide Assotsiatsioonide Föderatsiooni liige.

Estatca tegevuse eesmärgid on:

  1. kaitsta, arendada ja edendada ESTATCA liikmete huve;
  2. tõsta töö efektiivsust ja liikmete professionaalsust;
  3. kaasa aidata lennuohutuse süsteemi arengule koostöös teiste lennualaste töötajatega ja anda oma panus Eesti lennunduse edasiseks arenguks;
  4. olla Rahvusvahelise Lennujuhtide Assotsiatsioonide Föderatsiooni (IFATCA) väärikas liige;
  5. pakkuda oma liikmetele juriidilist abi tööalaste vaidlusküsimuste lahendamisel;
  6. toetada liikmeid nende osalemisel ettevõtmistes.